Posted by
Kaka Ling

SOLD $70


韓國旅遊書

97%新韓國正文社,因短期都唔再去韓國,所以放售(不議價),可以交換正文社京坂神(2016-17),有意請留言或Pm我,朗屏西鐵或西鐵沿缐交收

Open in Swapit App