Posted by
Lum Leo Chi

SOLD $2,000


行貨三星TAB S 10.1 SM T800 全新一樣冇花!

過保剩機!
配件盒搬屋不見了
全新一樣!沒怎用長期放置
有個靚機套!有貼玻璃貼!
全正常!靚MON
太子交收

Open in Swapit App