Posted by
Novelty Ng

SOLD $40,000


豐田 Ractic

已驗車,剛換消"誥"品才!牌費1月月尾,
假日車,冷氣勁!
冇野整,行了六萬幾km!好力!
7速加減,蓝芽,BlueRay齊全!
可PM 屯區or荃灣 睇車
製06/港登記12

Open in Swapit App