Posted by
甄太

SOLD $80


中古雪碧汔水PVC公仔連佩件一個

有Scream fasnion design 設計,Subsonic 玩滑板同Stereo,對食有要求有三款,可分開買盒子稍舊,多谷同步,最後三款啦,順丰到付,建議先達交收,謝謝支持!

Open in Swapit App