Posted by
Lai Wing Sze

SOLD $38


我的好朋友因業主大幅加租,已經結束營業,有大量存貨大平賣!

有興趣可PM,7:00pm後何文田或黃埔地鐵站交收

Open in Swapit App