Posted by
Yina Y. Tramy

SOLD $700


Pandora

話說 今日執屋 執到個Pandora 盒
心想 我幾時買嫁?........
我諗左好耐 應該係2015年買,戴左一次就扔埋一二邊....好浪費...
希望有緣人可以拎左佢走
鏈+三粒閃石 超荀價$700
有興趣請PM

Open in Swapit App