Posted by
Aiza Wan

SOLD $200


人體工學辦公椅

清屋,made in Taiwan,購買時約$15xx,有基本用過痕跡,新舊如圖,介意勿排,方便交收或快交收者優先。

Open in Swapit App