Posted by
Yukileung

$200


全新Disney Frozen ABC Fun Book


Frozen ABC Fun Book包括:
1.26張A-Z字母卡以及多張Flash Cards
2.26本不同主題學習書藉
3.1隻英語發音CD
4.1張練習答案紙解答26個練習
甘多樣野原價$480,而家特價都只係$200
足足都平左一半有多,你話抵唔抵啦!
甘好玩亦對小朋友學習一一大幫助更係唔好比佢停落去啦快d嚟購買啦!

Open in Swapit App