Posted by
Mandy Lui

SOLD $70


靴及波鞋

絕對靚料,自留左幾對俾小朋友,底夠軟,面夠靚😊,送俾人🎁或自用都好得體,$70一對,$130兩對,兩對就包順豐取啦,size如下:
波鞋size:26-30内長:15.5 16.2 17 17.6 18.3cm
31-36内長: 18.7 19.4 20.2 20.7 21.3 22cm
靴size:26-30内長15.5 16 16.5 17 17.5cm
31-35內長18.5 19 19.5 20 20.5cm

Open in Swapit App